Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

TANDEN VERDIENEN TEAMWORK
Lustrumcongres voor het hele team!  

Datum:

2 november 2018

Tijd:

08.30 – 17.00 uur

Locatie:

GEWIJZIGDE LOCATIE!
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Doelgroep:

Tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten

Kosten:

€ 395,00 voor tandartsen
€ 250,00 voor mondhygiënisten  
€ 125,00 voor tandartsassistenten 
€ 50,00 voor voltijd-studenten
Teamprijs (1 tandarts + 4 assistenten): € 770,00 (4e assistent gratis!)

Toelichting

Op 2 november 2018 vindt ons "lustrum Najaarscongres" voor het gehele team plaats. Wij hebben een gevarieerde dag georganiseerd, met veel verschillende sprekers, die een keur aan interessante onderwerpen de revue laten passeren. Onderwerpen waar u direct de volgende werkdag mee aan de slag kunt. 

In twee parallel lopende programma's zullen gerenommeerde sprekers als Ronnie Goené, Hans Beekmans, Alexander Tolmeijer, Jan de Visscher, Maurits de Kuijper en Margot de Groot u bijpraten over de hedendaagse tandheelkunde.

Naast specifieke tandheelkundige onderwerpen bieden we voor assisterenden ook onderwerpen aan om de praktijk-organisatie beter te stroomlijnen. Denk hierbij onder andere aan 'agressie-training en agendaplanning'

Kortom, een teamdag, die u en uw team niet mógen missen en waar u ongetwijfeld de nodige inspiratie op zult doen!

Wij hopen u op 2 november 2018 te mogen verwelkomen in Hengelo! 

Met dank aan onze sponsoren! 

                                   

                                 

Sprekers

 
Hans Beekmans

Hans Beekmans voltooide zijn studie tandheelkunde aan de ACTA in 1981. Daarna is hij een samenwerking aangegaan met professor L.V. Arnold. In 1984 is hij zijn eigen praktijk begonnen in Laren. Van 1987-1992 is hij voorzitter van Amphion Dental Group geweest. In 1996 was hij medeoprichter van Dutch Academy for Esthetic Dentistry (DAED) en van 200-2013 was hij voorzitter. In 2001 ontwikkelde Hans het ICE-implantaat (Zirconium). In 2010 heeft het hij het boek Esthetische Tandheelkunde gepubliceerd. Vanaf 2013 is hij medeoprichter van Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) en Stichting Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM).

Ronnie Goené 

Ronnie Goené studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruim 10 jaar was hij algemeen practicus in een mede door hem gestarte groepspraktijk, waarna hij in 1985, samen met anderen, de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam oprichtte. Sinds 2004 is hij verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ACTA / VU Medisch Centrum Amsterdam en Tendens Tandartsen te Amsterdam.
Naast het verzorgen van (post)academisch onderwijs in de orale implantologie, houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van interdisciplinaire behandelstrategiën van patiënten met complexe tandheelkundige problemen.
Hij is oud bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie, waarvan hij voorzitter is geweest van 2001-2009. In 2009 is hij benoemd als erelid van de commissie Post Academisch Onderwijs van de NVOI.  
Van zijn hand zijn veel publicaties verschenen op het gebied van de parodontologie en implantologie. Hij geeft frequent voordrachten en cursusen in binnen- en buitenland op het gebied van de orale implantologie

Margot de Groot-Nievaart

Margot is afgestudeerd als tandarts in 1983 aan de Rijks Universiteit Utrecht. Zij heeft datzelfde jaar een praktijk overgenomen te Ermelo. Naast het werken in de algemene praktijk werkt ze 1 dag per week als tandarts in psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk (Thans GGZ Centraal)
In 1998 startte zij met de opleiding kindertandheelkunde aan het ACTA te Amsterdam. Sinds 2002 heeft ze een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde en vanaf 2016 een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde als onderdeel van Dental Clinics Ermelo.
Daarnaast zat ze in het NVvK bestuur, commissie meldcode en huiselijk geweld Tandheelkunde en commissie afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld als afgevaardigde voor de KNMT.

Maurits de Kuijper 

Maurits de Kuijper studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. Sinds zijn afstuderen is hij in totaal drie dagen werkzaam in de algemene praktijk, afwisselend in Mondzorgcentrum Winschoten en Kliniek Tandheelkunde Sneek. Vanaf november 2015 is hij officieel gestart met een promotietraject over de restauratie van uitgebreide endodontisch behandelde elementen middels direct composiet en indirecte endokronen. Hij wordt hierin begeleid door prof. Marco Cune (promotor) en dr. Marco Gresnigt (copromotor). Zijn interessegebieden liggen op het vlak van de afhesieve en reconstructieve tandheelkunde.

 AlexanderTolmeijer

Alexander studeerde Tandheelkunde en Rechten. Naast praktiserend tandart is hij ondernemer en oprichter van onder andere MedischOndernemen. Hij was penningmeester/vice voorzitter van de KNMT en vervolgens penningmeester van de VvAA. Momenteel heeft hij zitting in het Europees bestuur van tandartsen (CED). 
In september 2014 richtte hij samen met Elsbeth Nijhoff Dentiva op. Dentiva richt zich op ‘Management analyse en ondersteuning voor de tandartspraktijk’. Gebruikmakend benchmarks, Lean Six Sigma en diverse communicatie technieken begeleiden zij tandheelkundige teams, die tot betere resultaten willen komen op het gebied van organisatie, patiëntcommunicatie en samenwerking. 
Alexander is een Lean Six Sigma, black belt en heeft zijn kennis en opleiding toegepast in diverse grotere tandarts- en MKApraktijken.
In 2016 publiceerde hij samen met Elsbeth het boek 'Optimale agendaplanning in de tandartspraktijk'. Samen met Elsbeth Nijhoff en Charlotte van den Wall Bake schreef hij in 2017 het boek communicatie in de tandartspraktijk.

Jan de Visscher

Prof dr. Jan de Visscher is werkzaam in het Vrije Universiteit Medisch Centrum en Medisch Centrum Leeuwarden. Zijn tandartsenexamen deed hij in 1977 en het artsexamen in 1991. In 1999 is hij gepromoveerd. Hij is hoofdhalsoncoloog en zijn leerstoel van het VUMC is de oral medicine. Zijn aandachtsgebieden betreffen de oral medicine, premaligne en maligne aandoeningen van de mond, speekselklieraandoeningen en de diagnostiek en behandeling van tumoren in het hoofdhalsgebied.  

Programma  tandartsen - mondhygiënisten

08.30 uur 

Ontvangst en inschrijving

09.00 uur

Opening en inleiding

09.15 uur

Jan de Visscher
Een afwijking op de röntgenfoto: wat is het en hoe nu verder?
Een röntgenopname wordt gemaakt als aanvulling op de vermoedelijke klinische diagnose. Soms wordt op een röntgenopname, die om een andere reden is vervaardigd, als toevalsbevinding een afwijking gezien. Vragen die opkomen bij een afwijking op de röntgenfoto zijn onder andere: wat is de waarschijnlijkheidsdiagnose - hoe zeker bent u van uw zaak, bespreken met patiënt, hoe nu verder, aanvullend onderzoek, aanzien en hoe lang, controle opname(n) en wanneer, verwijzen? Tijdens de voordracht worden aan de hand van casus diverse radiologische afwijkingen besproken en wordt de rol van de tandarts telkens toegelicht.

10.00 uur

Margot de Groot-Nievaart
Tandheelkunde bij kinderen: als team maken we het verschil!
Een presentatie over de dagelijkse praktijk over het werken met uitsluitend kinderen. Naast veel praktische informatie over hoe te werken met kinderen komt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld als onlosmakelijk onderdeel aan bod. Maar ook een variant op non invasief behandelen zal besproken worden naar aanleiding van een lange termijn casus.

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Alexander Tolmeijer
Optimale agendaplanning in de praktijk
Deze voordracht gaat over de basisprincipes en valkuilen rondom een effectieve agenda-planning. De focus ligt op zowel het maken van de optimale planning, als mondelinge vaardigheden om je aan deze planning te (kunnen) houden. We bespreken ook de bekende valkuilen als 'no shows' en de gaten in de agenda.
Hoe zorg je dat je patiëntenbestend up to date blijft, er weinig afspraken gewijzigd worden, en je eventuele gaten snel kan vullen, zijn vragen die uitgebreid aan de orde komen. Ook bespreken we het juiste gebruik van een blokplanning en het omgaan met een preventie planning.

12.15 uur

Lunch

13.15 uur

Maurits de Kuijper
Endokronen – wanneer de bodem in zicht komt
Een patiënt komt bij u met een afgebroken kies en vraagt: 'Tandarts, is de bodem bereikt?' Het is een probleem waar we als tandarts regelmatig mee worden geconfronteerd. Zeker wanneer het element in kwestie uitgebreid gerestaureerd is, is het soms lastig om te kiezen tussen behoud of extractie. Wanneer we kiezen voor behoud, kan een endokroon een mooie oplossing zijn om de functie van zo'n zwaar gemutileerde kies te herstellen. Een endokroon is een indirecte restauratie van glaskeramiek met een extensie in de pulpakamer en wordt adhesief gecementeerd. Er wordt dus géén stift geplaatst. Tijdens deze presentatie zult u meer leren over de evidence rondom endokronen, de contra-indicaties en zullen er klinische tips en tricks worden gegeven.

14.15 uur

Ronnie Goené
Implantologie.NU
Implantaten zijn al lang geen ultimum remedium meer maar eerste keus als gebitselementen ontbreken. Er zal worden geschetst welke mogelijkheden de implantologie anno 2018 te bieden heeft. Anderzijds is het alarmerend dat internationale studies laten zien dat 10-15 % van de patiënten significante patholgoie en botafbraak rondom bij hen geplaatste inplantaten vertoont.
Tijdens de voordracht zal niet alleen duidelijk worden waarom in een vroeg stadium diagnosticeren van afwijkingen rondom implantaten belangrijk is maar ook hoe dit te doen. En nog belangrijker: wat er aan te doen om erger te voorkomen!

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

Hans Beekmans
Cariës en parodontitis – ziekten of tekort?
Waarom zijn cariës, parodontale problemen en knarsen geen ziekten? De oorzaak is gevonden en daarmee de inleiding voor herstel. Met voorbeelden uit de praktijk zal dit thema duidelijk worden.

17.00 uur

Afsluiting

Programma assistenten

08.30 uur

Ontvangst en inschrijving

09.00 uur

Opening en inleiding

09.15 uur

Alexander Tolmeijer
Optimale agendaplanning in de praktijk
Deze voordracht gaat over de basisprincipes en valkuilen rondom een effectieve agenda-planning. De focus ligt op zowel het maken van de optimale planning, als de mondelinge vaardigheden om je aan deze planning te (kunnen) houden. We bespreken ook de bekende valkuilen als 'no shows'en de gaten in de agenda.
Hoe zorg je dat je patiëntenbestand up to date blijft, er weinig afspraken gewijzigd worden, en je eventuele gaten snel kan vullen, zijn vragen die uitgebreid aan de orde komen. We staan stil bij de verbale vaardigheden en interactie met de tandarts om het maken van moeilijke afspraken makkelijker te maken.

10.00 uur

Ronnie Goené
Implantaten: eerste keus!
Vrijwel iedere patiënt, die één of meerdere of alle tanden en/of kiezen mist, is potentieel kandidaat voor een behandeling waarbij implantaten het fundament vormen. Als lid van een tandheelkundig team meer daarvan weten en informatie over kunnen geven, maakt uw waarde als teamspeler nog groter en het vakgebied voor uzelf nog leuker!
In de voordracht wordt een beeld geschetst wat kan of juist niet kan in de implantologie.
Hoe een periodiek mondonderzoek bij een patiënt met implantaten wordt verricht komt aan de orde en tevens leert u met wat voor instrumentatium implantaat en suprastructuur worden gereinigd.

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Jan de Visscher
Wat zie ik op de röntgenfoto?
In de tandheelkundige praktijk wordt met enige regelmaat een röntgenfoto gemaakt. Vaak wordt die gemaakt als aanvulling op de vermoedelijke klinische diagnose. Soms wordt op een röntgenopname, die om een andere reden is vervaardigd, als toevalsbevinding een afwijking gezien. Aan de hand van casus worden diverse afwijkingen op de röntgenfoto besproken die met enige regelemaat kunnen worden aangetroffen.

12.15 uur

Lunch

13.15 uur

Workshops, keuze uit de volgende mogelijkheden:


  • Dentaid: Halitose   
  • EMS: Guided Biofilm Therapy

14.15 uur

Margot de Groot- Nievaart
Tandheelkunde bij kinderen: als team maken we het verschil
Een presentatie over de dagelijkse praktijk over het werken met uitsluitend kinderen. Naast veel praktische informatie over hoe te werken met kinderen komt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld als onlosmakelijk onderdeel aan bod. Maar ook een variant op non invasief behandelen zal besproken worden naar aanleiding van een lange termijn casus.

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Ferdinand van Veen
Workshop agressie

17.00 uur

Afsluiting

Algemene informatie

Datum:
Vrijdag 2 november 2018

Plaats: 
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Kosten:
€ 395,00 voor tandartsen 
€ 250,00 voor mondhygiënisten  
€ 125,00 voor tandartsassistenten 
€ 50,00 voor voltijd-studenten
Teamprijs (1 tandarts + 4 assistenten): € 770,00 (4e assistent gratis!)  
Inbegrepen zijn de kosten van lunch, koffie en thee, drankje na het congres. 

Bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan het congres bent u € 45,00 verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Het congresgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.    

Accreditatie:
KRT en KRM, 6 punten onder ID-nummer 338851
Elke deelnemer ontvangt na afloop van het congres het bijbehorende certificaat. Het congres is Q-geaccrediteerd. 

Aanmelden:
Via de rechterknop in het menu.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 525
Telefoon: 053 – 489 24 09
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl