Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Psycho-oncologie in beweging   

Datum:

4 februari 2019

Tijd:

16.00 – 20.00 uur

Locatie:

Helen Dowling Instituut
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB  BILTHOVEN

Doelgroep:

Oncologen, huisartsen en specialistisch verpleegkundigen.

Kosten:

€ 105,00

Toelichting

In 2017 werden in Nederland ongeveer 109.700 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld, 6% was jonger dan 45 jaar. Inmiddels geneest gelukkig de helft van alle kankerpatiënten. Na de diagnose hebben patiënten een verhoogd risico op het ontwikkelen van pychische klachten, zo'n 15% ontwikkelt een depressie en 10% een angststoornis. Een kwart van de patiënten blijft ook lang na afronding van de behandeling kampen met ernstige vermoeidheid, soms nog jaren nadien. Deze vermoeidheid wordt gekenmerkt door plotseling optredende vermoeidheid en is daarmee beperkend voor het dagelijkse leven en terugkeer naar werk. De komst van internet en mobiele technologieën biedt de mogelijkheid om de toegankelijkheid tot oncologische nazorg te verbeteren en de inhoud van de behandeling aan te passen aan de wensen en behoeften van de patiënt. Tijdens dit symposium zal de behandeling van angst, depressie en ernstige vermoeidheid middels telemedicine of e-healt interventies worden belicht. Daarbij wordt ook de blik gericht op de toekomst en de verwachting dat de oncologische zorg meer richting de eerstelijn zal bewegen.  

Studies naar telemedicine and e-health interventies
Het Helen Dowling Instituut deed samen met Roessingh Research and Development en de Universiteit Twente de Fitter na kanker studie (3-armige RCT) (Wolvers, Bruggeman-Everts, Van der Lee, Van de Schoot en Vollenbroek-Hutten, 2015). In deze studie werden de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende online therapieën onderzocht: een bewegingsprogramma met digitale feedback en persoonlijke feedback via e-mail (AAF: ambulant activity feedback) en een online aandachtgerichte cognitieve therapie (eMBCT) vergeleken met een minimale controle interventie.

Marije Wolvers (PhD) zal vertellen hoe de AAF werkt in het verminderen van ernstige vermoeidheid. Ook zal ze vertellen wat de belangrijkste nieuwe inzichten zijn uit de vervolgstudie REFINE over fysieke activiteit en de relatie met vermoeidheid vanuit het netwerkperspectief. 
Daarna zal Fieke Bruggeman-Everts, die januari 2019 promoveert op de Fitter na Kanker studie, de effectiviteit van eMBCT op ernstige vermoeidheid na kanker presenteren.
Vervolgens zal Josien Timmerman, die ook in januari 2019 zal promoveren (Acare2Move), ingaan op de verwachte en ervaren meerwaarde van telemedicine om functioneel herstel na oncologische behandeling bij operabele longkankerpatiënten te ondersteunen. Zij zal aandacht besteden aan de mogelijkheden en barrières voor succesvolle adoptie en implementatie van technologie-ondersteunende interventies voor revalidatie van kankerpatiënten in de klinische praktijk.

Om te onderzoeken of eMBCT net zo effectief kan zijn als MBCT in een groep voor het verminderen van psychische klachten heeft het Helen Dowling Instituut samen met het Radboud UMC een landelijk onderzoek gedaan, de zogenaamde BeMind studie (Compen et al., 2015). Psychiater Else Bisseling zal naar verwachting in 2019 op BeMind promoveren en zal deze middag vertellen over het belang van de werkrelatie tussen patiënt en behandelaar bij (online) interventies.

Nu kanker steeds meer een chronische ziekte wordt ligt het voor de hand de eerste lijn een grotere rol te geven in de nazorg voor de patiënt. Naast de huisarts kunnen ook de gespecialiseerde verpleegkundige en de verpleegkundig specialist hierin een rol spelen. Prof. Huisartsengeneeskunde Niek de Wit zal vertellen over onderzoek vanuit het Julius Centrum in Utrecht naar de vraag of de begeleiding en nazorg bij kanker even goed vanuit de eerste lijn kan worden geboden, en hoe e-health en de POH-GGZ daarbij kunnen ondersteunen.

Tot slot zullen prof. Mirjam Vollenbroek-Hutten en hoofd wetenschappelijk onderzoek Marije van der Lee hun blik richten op de toekomst: het effect van e-health en telemedecine in revalidatie en GGZ is inmiddels voldoende bewezen, hoe nu verder?

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het Helen Dowling Instituut

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:
          en         Logo Roche

Sprekers


 

Marije Wolvers is bewegingswetenschapper en promoveert samen met Fieke Bruggeman-Everts op het project Fitter na kanker. Daarin onderzocht ze de rol van fysieke activiteit bij vermoeidheid na kanker. Ze werd begeleid door haar promotor Miriam Vollenbroek-Hutten en copromotores Marije van der Lee (Helen Dowling Instituut) en Rens van de Schoot (Universiteit Utrecht). het afgelopen jaar werkte ze aan het REFINe project om meer inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van vermoeidheidsgerelateerde symptomen. Momenteel is ze consultant-onderzoeker aan het AMC.

Fieke Bruggeman-Everts, studeerde Biomedische Wetenschappen en Neuroscience and Cognition. Vervolgens groeide haar interesse in de manier waarop patiënten omgaan met ziekte en voltooide zij haar tweede master in Clinical and Health Psychology. Het project 'Fitter na kanker' aan het Helen Dowling Instituut en de Universiteit Twente sloot naadloos aan op haar interessegebied en tijdens dit onderzoek heeft zij een scherpe visie ontwikkeld op (online) zorg en evaluatieonderzoek. Fieke werkt momenteel bij de RINO groep als manager van de opleiding tot GZ-psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog en brengt op de manier haar expertise in de praktijk.

Josien Timmerman promoveert in januari op het Acare2Move project, een samenwerking tussen Roessingh Research Development (Enschede), the department of Biomedical Signals and Systems from the University of Twente (Enschede) en het Antonie van Leeuwenhoek (Amsterdam). Sinds 2017 werkt ze bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT, Almelo/Hengelo) waar ze verantwoordelijk is voor het kwaliteitsbeleid rondom wetenschappelijk onderzoek.

Else Bisseling werkte in de periode van 2013-2018 bij het Helen Dowling Instituut en het Radboud UMC als psychiater en parttime onderzoeker. In 2019 hoopt zij te promoveren op het BEMIND onderzoek naar de effectiviteit van (online) MBCT voor kankerpatiënten met angst en somberheidsklachten. Momenteel werkt zij als psychiater & opleider psychiatrie binnen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, met psycho-oncologie als aandachtsgebied.

Niek de Wit is hoogleraar huisartsengeneeskunde aan het UMC Utrecht, en medisch manager van de Julius Gezondheidscentra in Leidsche Rijn. Zijn onderzoek richt zich op innovaties in de inhoud en organisatie van het zorgaanbod van de huisarts, o.a. op het gebied van oncologie. Samen met het HDI voert hij het BLANKET onderzoek uit waarbij POH-GGZ getraind worden in het herkennen van behandelen van angst voor tergukeer van kanker.

Miriam Vollenbroek-Hutten is professor aan de Universiteit Twente en hoofd van het wetenschapsbureau bij Ziekenhuisgroep Twente. Tot 2016 was ze cluster manager bij Roessingh Research and Development welke zich richt op onderzoek naar techniek in de zorg. In haar huidige functie als professor en hoofd wetenschapsbureau doet ze onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van technoligie bij zorgprogramma's. Ze was onder ander betrokken bij het Fitter na kanker project.

Marije van der Lee werkt sinds 2007 bij het HDI als Hoofd Wetenschappelijk onderzoek en is tevens lid van het managementteam. Ze is daarnaast ook werkzaam als GZ-psycholoog en (supervisor) cognitief gedragstherapeut bij het HDI. Ze heeft online therapieën voor vermoeidheid bij kanker en angst voor terugkeer van kanker ontwikkeld en is principal investigator bij o.a. het Fitter na kanker, BeMind, REFINE en BLANKET onderzoek.

Programma

15.30 uur

Inschrijving

16.00 uur

Opening
Hanneke Haanraadts, directeur Helen Dowling Instituut

16.05 uur

AAF en ernstige vermoeidheid na kanker als netwerk - Fitter na kanker
Dr. Marije Wolvers

16.35 uur

eMBCT behandeling van ernstige vermoeidheid na kanker - Fitter na kanker
Dr. Fieke Bruggeman-Everts

17.00 uur

Oncologische revalidatie @ home, mogelijkheden van telemedecine ter ondersteuning van functioneel herstel na longkanker ACARE-A-CaRe2Move
Dr. Josien Timmerman

17.25 uur

Het belang van de (online) werkrelatie bij het verminderen van angst en depressieve klachten bij kanker BEMIND
Drs. Else Bisseling

17.45 uur

Pauze

18.30 uur

Het ziekenhuis uit! Transitie van oncologische nazorg naar de eerstelijn
Prof. dr. Niek de Wit

19.00 uur

Een blik op de toekomst van telemedecine vanuit Europees perspectief
Prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten

19.30 uur

De toekomst van psycho-oncologie in de GGZ; gepersonaliseerde zorg
Dr. Marije van der Lee

20.00 uur

Afsluiting

Algemene informatie

Datum:
Maandag 4 februari 2019

Plaats: 
Helen Dowling Instituut
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB  BILTHOVEN

Kosten:
€ 105,00

Bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan het symposium bent u € 25,00 verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Accreditatie:
ABC1, 3 punten onder ID nummer 348572
VSR, in behandeling
Elke deelnemer ontvangt na afloop van het congres het bijbehorende certificaat.

Aanmelden:
Via de rechterknop in het menu.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 525
Telefoon: 053 – 489 24 09
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Uw aanmelding is verstuurd

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

Postbus 89
7500 AB Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl