Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
17 januari 2020

Congres PARO: multidisciplinair
parodontitis belicht vanuit een breder perspectief

Locatie:

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Linnaeusstraat 2C
1092 CK  AMSTERDAM

Datum:

17 januari 2020

Tijd:

08.30 – 18.00 uur 

Kosten:

€ 425,00 tandartsen
€ 325,00 mondhygiënisten

Doelgroepen:

Tandartsen en mondhygiënisten  

Toelichting

Volgens de leerboeken kan de diagnose parodontitis gesteld worden als zich klinisch een verdiepte pocket met bloeding na sonderen voordoet en er röntgenologisch sprake is van alveolair botverlies. Echter de werkelijkheid is weerbarstiger en laat zich niet altijd vatten in een regel.

Zo kan het voorkomen dat een clinicus een sterk verdiepte pocket constateert zónder dat er sprake is van röntgenologisch botverlies of dat er juist sprake is van parodontaal aanhechtingsverlies maar een ondiepe pocket. De vraag is of er in dit soort situaties daadwerkelijk sprake is van parodontitis. Daarnaast kan de parodontale therapie in de vorm van een grondige reiniging onvoldoende effect hebben, waarvan ook de vraag is wat hiervan de oorzaak is.
Parodontitis heeft met andere woorden meerdere gezichten en de behandeling kent meerdere facetten. In dit congres zullen beide thema's nader worden belicht.

Daarnaast wordt de etiologie van parodontitis voor het voetlicht geplaatst. Zoals bekend wordt parodontitis gekenmerkt door verlies van parodontale aanhechting en daarnaast door ontsteking, welke het gevolg is van de vorming van een subgingivale biofilm. Echter het is tot op de dag van vandaag nog niet onomstotelijk aangetoond dat het parodontale aanhechtingsverlies ook een gevolg is van deze biofilm. Ditzelfde dilemma geldt voor het ontstaan van peri-implantitis dat net als parodontitis sterk geassocieerd is met bacteriën, maar waarvan ook niet onomstotelijk kan worden aangetoond dat deze de oorzaak zijn van het botverlies rondom implantaten.
De vraag is dan ook of andere niet-bacterieel geassocieerde factoren hierin een rol kunnen spelen, zoals mechanische factoren in de vorm van occlusaal trauma en wat tevens de vraag oproept of implantaten altijd wel de juiste keuze zijn voor parodontitispatiënten. In dit congres wordt getracht beide vragen te beantwoorden.

Tot slot is het steeds duidelijker geworden dat veel van de etiologische factoren van parodontitis geassocieerd zijn met gedrag en levenstijl. Hiervoor is de samenwerking met de patiënt dan ook van essentieel belang om een complexe ziekte zoals parodontitis succesvol onder controle te brengen en waarvoor de motivatie van de patiënt om diens gedrag te willen veranderen cruciaal is. Ook deze onderwerpen worden tijdens het congres besproken. 

Kortom een congres waarbij niet alleen de verschillende gezichten van parodontitis maar ook de vraagstukken rondom de etiologie van parodontitis en peri-implantitis worden besproken en daarnaast de gedragsafhankelijke therapie wordt behandeld. En omdat parodontitis multifactorieel van aard is en de therapie zich dus ook op meerdere fronten dient te richten, beoogt dit congres de samenwerking tussen de verschillende beroepsdomeinen binnen de mondzorg te stimuleren en daarmee de multidisciplinaire behandeling van parodontitis. 

Ik hoop van harte dat ik in samenspraak met de Dr G.J. van Hoytema Stichting middels bovenstaande thema's een boeiend congres heb samengesteld dat interessant is voor zowel de tandarts als de mondhygiënist als ook voor de gedifferentieerde  maar ook de gespecialiseerde tandarts. Ik kijk er naar uit jullie allen in grote getale te mogen ontmoeten en ben graag jullie gastheer tijdens het congres.

Schelte Fokkema, parodontoloog  

Met dank aan onze sponsoren.

                         

                           


Programma

8.30 uur

Ontvangst en inschrijving9.15 uur

Dr. Schelte Fokkema
Inleiding: parodontitis heeft meerdere gezichten9.30 uur

Dr. Joerd van der Meer  
Een pocket of furcatie van endodontisch oorsprong
Het endodontium en parodontium staan op veel plaatsen met elkaar in verbinding door het foramen apicale, laterale kanalen en dentine-tubuli. Op die plekken kan er wederzijdse beïnvloeding zijn wanneer er sprake is van een ontstekingsproces. Daarbij is de vraag of een ontsteking van het parodontium invloed heeft op de structuren binnenin het gebitselement en of een ontsteking van de pulpa invloed heeft op het parodontium. En als die invloed kan worden aangetoond, is de vraag welke invloed dan groter is:een ontsteking van het parodontium op de pulpa of een ontsteking van de pulpa op het parodontium? In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de wederzijdse invloed van paro- en endodontium en de klinische problemen die met elkaar verband kunnen houden.


Leerdoelen:
- U hebt kennis van de anatomische verbanden tussen het parodontium en endodontium
- U hebt kennis van pathologische verbanden tussen het parodontium en het endodontium
- U hebt kennis van de pathologische verbanden tussen het endodontium en het parodontium   


 

10.00 uur

Dr. Hossein Ghaeminia
Parodontaal aanhechtingsverlies: verstandskies eruit of juist niet?
Eén van de redenen om verstandskiezen preventief te verwijderen is het voorkomen van parodontale schade aan de aangrenzende 2e molaar. Maar lang niet alle verstandskiezen veroorzaken problemen. Daarnaast kan het verwijderen van een verstandskies juist tot parodontale schade leiden. Wat is nu wijsheid? In deze presentatie leert u een risico analyse te maken op basis van beschikbare literatuur om tot de beste keuze voor uw patient te komen. 


Leerdoelen:  
- U weet welke verstandskiezen een verhoogd risico geven op parodontitis en parodontaal aanhechtingsverlies van de M2
- U weet welke factoren kunnen leiden tot aanhechtingsverlies ten gevolge van verwijdering van de verstandskies
- U weet wanneer de verstandskies het beste in situ kan worden gelaten en wanneer ze het beste verwijderd kunnen worden10.30 uur

Pauze11.00 uur

Dr. Reinder Kuitert
Parodontaal aanhechtingsverlies als gevolg van orthodontische behandeling  en retentie
Orthodontische behandeling kan soms (ernstige) parodontale schade teweeg brengen, ook op termijntijdens of na retentie. Dit is niet altijd volledig te voorkomenmaar er zijn een aantal factoren die de problemen bevorderen. Indien zorgvuldig met deze factoren rekening wordt gehouden, kan de schade (meestal) beperkt blijven. Aan de andere kant zijn er steeds meer (vooral oudere patiënten) met een gereduceerd parodontium die orthodontische behandeling wensen. Bij velen van hen is een zinvolle orthodontische behandeling mogelijk zonder (duidelijke) toename van verlies aan parodontaal steunweefsel mits een aantal variabelen in acht wordt genomen. De voordracht zal recente op onderzoek gebaseerde kennis inzake deze materie presenteren en toelichten en trachten te illustreren en te verduidelijkenmet klinische voorbeelden m.n. van tot zeer lang na de behandeling vervolgde patiënten.


Leerdoelen: 
- U bent beter op de hoogte van de recente inzichten en hebt kennis van risico’s en mogelijkheden van orthodontische behandelingen en de daarop volgende retentie en ontwikkeling in relatie tot schade aan het parodontium op korte en wat langere termijn, zowel bij parodontaal gezonde patiënten als bij patiënten met een gereduceerd parodontium.11.30 uur

Maarten van Geelen
Parodontitis? Doet u de mond maar eens dicht
Binnen de behandeling van parodontitis, maar ook in de tandheelkunde in het algemeen, is er te weinig oog voor (micro) overbelasting in de occlusie en articulatie. Overbelasting is wel een bekende in het lijstje van modificerende factoren voor ontstaan en onderhouden van parodontaal verval, maar wordt er wel voldoende rekening mee gehouden? En hoe beoordelen we overbelasting? Gebruik van T-scan is in de praktijk van Maarten van Geelen daarin een onmisbare tool geworden. Het hoort bij de risico inventarisatie


Leerdoelen:
- U verkrijgt een “radar” voor overbelasting en weet dit tot vast onderdeel te maken van behandeling van parodontitis en tandheelkunde in het algemeen.
- Vanaf maandag gaan de monden vaker ook dicht!  12.15 uur

Implantologie de oplossing voor het parodontale vraagstuk?13.00 uur

Lunch14.00 uur

Sjoerd Smeekens
De relatie tussen parodontale ontsteking en restauratieve tandheelkunde
Een ongerept natuurlijk gebitselement en het omringende parodontium kent een bijzondere morfologie. Een erg mooi voorbeeld van hoe vorm de functie volgt. Door verlies van tandweefsel kan occlusale morfologie en dus ook functie verloren gaan.
De aanwezigheid van een goede interdigitatie in de zijdelingse delen in combinatie met front- hoektandgeleiding in de juiste steilheid is belangrijk om een duurzame gebitssituatie met een gezond parodontium te handhaven of te creëren. Binnen de tandheelkundige wereld laaien de discussies over bovenstaande formuleringen hoog op. Wetenschappelijk lijkt er onvoldoende bewijs te bestaan. Dat maakt de klinische aanpak er niet makkelijker op. Welke relatie bestaat er tussen parodontale ontsteking en occlusale factoren?  Kunnen er behandelrichtlijnen gegeven worden? Maakt het uit hoe occlusale vorm hersteld wordt? Hoe ziet preventie van weefselverlies eruit en is dit überhaupt zinvol? Deze voordracht zal antwoorden geven op bovenstaande vragen vanuit een klinisch reconstructief oogpunt. 


Leerdoelen:  
- U bent in staat om een occlusale co-destructieve factor bij parodontale aandoeningen te achterhalen
- U kunt een gecombineerd parodontaal-restauratief stappenplan opstellen
- U kunt inschatten welke mogelijke consequenties ontstaan als er geen wederzijdse occlusale bescherming in een dentitie aanwezig is
- U heeft kennis over hoe een aanvankelijk ongunstig krachtenspel in de mond duurzaam te verbeteren is14.45 uur

Pauze15.15 uur

Miranda Belder
Waar draait het om bij de parodontale behandeling?
Ondanks dat parodontitis multifactorieel van aard is, blijft een plaquegerichte therapie de gouden standaard om parodontitispatiënten succesvol te behandelen. Echter, welke factoren beïnvloeden de uitkomst van de behandeling? Als alle puzzelstukjes in elkaar passen is er 100% succes, maar als er stukjes ontbreken of als er stukjes niet passen, dan is het de kunst de ontbrekende of niet-passende stukjes te vinden. Dit geldt voor de samenwerking tussen behandelaar en patiënt maar ook voor de wetenschap. Aan de hand van casuïstiek zal worden geïllustreerd hoe een goede plaquebeheersing van de patiënt in combinatie met een adequate uitgevoerde mechanische therapie tot een succesvol resultaat leidt.


Leerdoelen:
- U krijgt inzicht in de plaque-gerichte therapie
- U leert wat de risicofactoren zijn bij het behandelen van een parodontitispatiënt
- U krijgt inzicht in hoe risicofactoren het succes van de therapie beïnvloeden15.45 uur

Dr. Martin Appelo
Parodontitis, leefstijl en (het onvermogen tot) gedragsverandering
Het beloop van veel somatische problemen is, evenals het effect van de medische behandeling daarvan, afhankelijk van de leefstijl van de patiënt. Om tot 'beterschap' te komen is de noodzaak van duurzame gedragsverandering vaak groot. Helaas voldoen lang niet alle patiënten aan de voorwaarden hiervoor. Dit heeft vaak allerlei energievretend gedoe (zoals het spreekwoordelijk 'trekken aan een dood paard') tot gevolg. Na deze voordracht is dit echter verleden tijd! U krijgt een formule aangereikt waarmee u kunt bepalen of het zinvol is om bij een patiënt (nog langer) naar duurzame gedragsverandering te streven. De uitslag bepaalt haarfijn aan wie u wel en geen energie gaat besteden. Werken met deze formule zal niet alleen tot een veel hoger succespercentage leiden, u houdt er ook tijd door over!


Leerdoelen:
- U ziet in dat een gezonde leefstijl afhankelijk is van de intrinsieke motivatie van de patiënt, en niet van de medisch specialist
- U durft op basis van dit inzicht te stoppen met het ‘trekken aan een dood paard’
- U heb kennis van en kunt werken met de formule voor duurzame gedragsverandering16.45 uur

Afronding17.00 uur

Afsluiting en borrel18.00 uur

Einde

Sprekers

Schelte Fokkema Dr. Schelte Fokkema, moderator
Schelte is parodontoloog en voordat hij tandarts werd was hij mondhygiënist. Schelte is in 2002 gepromoveerd op het gebied van de immunopathogenese van parodontitis en hij voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch. Daarnaast is Schelte altijd docent geweest en heeft hij jarenlang gewerkt bij de opleidingen Mondzorgkunde waarvoor hij een differentiatie minor parodontologie ontwikkelde. Vanaf 2003 coacht Schelte ook mondzorgprofessionals op het gebied van de klinische parodontologie en waarvoor hij een scholingsreeks van 7 cursusdagen ontwikkeld heeft die vallen onder NVM-educatie mondhygiënisten. Verder is Schelte verantwoordelijk voor de in 2014 geaccrediteerde post-HBO opleiding ‘Leergang Parodontologie’ welke eveneens onderdeel is van NVM-educatie en waarvoor hij hoofddocent is. Tot slot is Schelte auteur van wetenschappelijke publicaties in de (inter)nationale literatuur maar ook van beleidsnota’s en heeft hij regelmatig zitting (gehad) in commissies, adviescolleges en besturen.

Joerd van der Meer  Dr. Joerd van der Meer
Joerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende 2 dagen in de week en werkt hij als onderzoeker bij het UMCG. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary Research Associate” bij het “University College of London Eastman Dental Institute”.

Foto Reinder Kuitert  Dr. Reinder Kuitert
Reinder Kuitert heeft zijn specialisatie orthodontie gedaan aan de VU van 1974 – 1978. In 1985 is hij gepromoveerd op het onderwerp: histologie van tandverplaatsing. Van 1978-2019 was hij full time medewerker afdeling orthodontie VU -ACTA. Hij is universitair docent, hoofdocent, plaatsvervangend opleider en opleider  specialistenopleiding orthodontie VU - ACTA 
 

Maarten van Geelen  Maarten van Geelen
Maarten van Geelen studeerde af aan de RUU in 1984. Hij werkt sindsdien in algemene praktijk met specialisatie in orthodontie, behandelen van myogene klachten als gevolg van overbelasting en onbegrepen pijnklachten. Hijwas van 2003 tot 2011 verbonden aan CTBG Zwolle. Daarnaast heeft hij nascholing in en ervaring met herkennen van psychosomatiek. Bedrijft de tandheelkunde vanuit een holistische benadering en werkt vanuit de overtuiging dat tijd nemen het sleutelwoord is in succesvolle tandheelkunde: Slow Dentistry. T-scan beschouwt hij als de belangrijkste technologische ontwikkeling in zijn tandheelkundige loopbaan.

Sjoerd Smeekens  Sjoerd Smeekens
Sjoerd Smeekens is afgestudeerd in 1997 in Nederland. Hij volgde een 10-jarige opleiding in Zwitserland en Duitsland. Hij is specialist in reconstructieve tandheelkunde, prostodontie, orthodontie en implantologie. Hij is eigenaar van een privépraktijk in Nederland en een opleidingscentrum.

Miranda Belder  Miranda Belder
Miranda Belder heeft haar opleiding tot mondhygiënist gevolgd van 1986-1988 aan de Stichting Opleiding Mondhygiënisten te Utrecht. Zij was van 1988 tot 1993 werkzaam in diverse algemene praktijken in het Gooi. Vanaf 1993 tot en met 2013 is zij werkzaam geweest in de Kliniek voor Parodontologie te Amsterdam. Tevens is zij vanaf 2004 werkzaam als vrijgevestigd mondhygiënist in de Groepspraktijk voor Mondhygiëne in Alphen a/d Rijn, nu samen met 3 collega-mondhygiënisten. Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen en workshops over bijvoorbeeld Parodontale nazorg, Richtlijnen periimplantitis, Factoren die compliance beïnvloeden en Wat is je succesrate?

Martin Appelo  Dr. Martin Appelo
Dr. Martin Appelo is vrijgevestigd psycholoog/publicist. Hij werkt als auteur, spreker, docent, supervisor, therapeut en is veel gevraagd in de media (o.a. als vaste gast bij het radio1 programma Nieuws & Co). Zijn specialiteiten zijn veerkracht, motivatie, gedragsverandering en ernstig psychische problematiek. Zie: www.martinappelo.nl

Algemene informatie


Plaats
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Linnaeusstraat 2C
1092 CK  AMSTERDAM

Kosten
€ 425,00 voor tandartsen
€ 325,00 voor mondhygiënisten
Bij annulering tot vier weken voor de congresdatum bent u € 45,00 verschuldigd, daarna het volledige bedrag.  
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Bij verhindering kan een collega in uw plaats deelnemen.

Accreditatie
Elke deelnemer ontvangt na afloop van het congres het bijbehorende certificaat.
Dit congres is Q-geaccrediteerd.

KRT-punten
Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 525.
Telefoon: 053 – 489 24 09.

Aanmelden
Via de aanmeldknop. U ontvangt per mail een bevestiging en factuur.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl