Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
Op aanvraag

Congres PARO: multifactorieel
parodontitis belicht vanuit een breed perspectief

Locatie:

Online

Datum:

op aanvraag

Kosten:

€ 375,00 tandartsen
€ 275,00 mondhygiënisten

Doelgroepen:

Tandartsen en mondhygiënisten  

Toelichting

Tijdens het congres stonden twee vragen centraal namelijk of parodontaal aanhechtingsverlies een gevolg is van ontsteking of van autodestructie en daarnaast of iedere pocket parodontitis genoemd kan worden.

De diagnose parodontitis kan pas gesteld worden als er bij twee of meer niet naast elkaar gelegen plekken sprake is van een verdiepte pocket met bloeding na sonderen en er röntgenologisch sprake is van alveolair botverlies. Dit betekent dat een verdiepte pocket bij een solitair element geen parodontitis is en een andere onderliggende etiologie heeft. In het nieuwe internationale classificatiesysteem van parodontitis komt incidentele parodontitis daarom ook niet meer voor.

Echter hoe onderscheid je zo'n pocket van andere pockets en wat is in dit soort situaties de oorzaak en waaruit bestaat de behandeling in deze gevallen? Deze en vele andere vragen werden tijdens het congres vanuit een breed perspectief belicht, variërend van de endodontologie tot de kaakchirurgie en de orthodontie tot de restauratieve tandheelkunde. Al deze vakgebieden hebben een raakvlak met het parodontium of anders gezegd vormen risico's voor parodontaal aanhechtingsverlies, waarvan iedere clinicus zich bewust dient te zijn.

Als er daarentegen sprake is van parodontaal gegeneraliseerde ontsteking en aanhechtingsverlies dan spelen andere meer complexe factoren een rol in de etiologie. Dit multifactoriële karakter van parodontitis werd tijdens het congres ook vanuit een breed perspectief belicht, waarbij enerzijds de vraag beantwoord werd wat de oorzaak van de parodontale onsteking is en anderzijds wat de oorzaak is voor het ontstaan van een sterk verdiepte pocket oftewel aanhechtingsverlies. Hierbij rijst de vraag of de term parodontitis terecht is en of het beter zou zijn om de term parodontose opnieuw te hanteren.

Tot slot is tijdens dit congres ingegaan op stress als risicofactor voor parodontitis en waarvan tot de dag van vandaag onduidelijk is op welke wijze dit een rol speelt in het parodontale afbraakproces. Stress is in relatie gelegd met de immunologische onstekingsreactie maar eigenlijk nooit met de parodontale destructie. Hiervoor is tijdens het congres stress vanuit een andere ofwel breder perspectief belicht.

Mocht u om wat voor reden dan ook dit congres niet bij hebben kunnen wonen op 28 januari dan bestaat alsnog de mogelijkheid om deze interessante presentaties te bekijken op een door u zelf gekozen moment. U kunt het in zijn geheel of in delen terugkijken, net wat u wilt. Dit boeiende congres, met Schelte Fokkema als dagvoorzitter, is interessant voor zowel de tandarts als de mondhygiënist, als ook voor de gedifferentieerde en ook de gespecialiseerde tandarts. 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier en dan ontvangt u vervolgens de inlogcodes

De volgende reacties ontvingen wij van enkele deelnemers:
- Was een prima informatief congres!
- Online aanbieden was zeer prettig
- Leuk en leerzaam congres
- Chapeau aan alle sprekers, enthousiasme en bevlogenheid ten top
- Ik heb er veel van geleerd, wat ik direct mee kan nemen in de praktijk

                                         

 Programma

15 minuten

Inleiding


Dr. Schelte Fokkema45 minuten

Dr. Joerd van der Meer
De endopocket


Het parodontium en endodontium staan direct met elkaar in verbinding. Daardoor kunnen endodontische problemen zich openbaren als problemen van het parodontium. Omdat de therapie voor een parodontaal en een endodontisch probleem verschillend zijn, is een goede diagnostiek cruciaal om teleurstelling te voorkomen. Anderzijds kan de endodontische behandeling soms ook leiden tot een parodontaal probleem, waarmee een pocket dus niet altijd ontstaan is door een parodontaal probleem, maar ook een endodontische oorsprong kan hebben. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van endodontische problemen die verward zouden kunnen worden met parodontitis, en de behandeling ervan wordt toegelicht.Leerdoelen:


 • het verschil herkennen tussen een pocket van parodontale en endodontische oorsprong.
 • het diagnosticeren van een endo-paroprobleem.
 • het kennen van de juiste behandelwijze bij paro-endo problemen.   


 

45 minuten

Prof. dr. Fridus van der Weijden
De pocket en het verstand
De derde molaar kan een rol spelen in het ontstaan van parodontale problemen, bijvoorbeeld doordat deze slecht bereikbaar is of onvoldoende toegankelijk voor de mondhygiëne. Echter door een ongunstige ligging van de derde molaar kan er ook een verdiepte pocket ontstaan met botverlies distaal van de 7-en. Indien mogelijk wordt in dit soort gevallen gekozen voor extractie van de derde molaar, maar daarmee is vaak het parodontale probleem distaal van de 7-en niet opgelost. In deze presentatie wordt de indicatie voor extractie van de derde molaar besproken en passeren de mogelijkheden voor een behandeling van parodontale restproblemen bij het buurelement de revue.

Leerdoelen: 


 • inzicht krijgen in de parodontale problemen met een derde molaar. 
 • kennis hebben van de parodontale indicatie voor extractie van de derde molaar.
 • kennis hebben van de behandelmogelijkheden van de parodontale problemen bij 7-en na extractie van geïmpacteerde derde molaren.30 minuten

Pauze45 minuten

Sjoerd Smeekens
De boor en de pocket
Na restauratieve behandeling waarbij subgingivaal geprepareerd en gerestaureerd is, zien we soms ongunstige reacties van het parodontium. Deze reacties kenmerken zich vaak door ontsteking en soms zelfs ook door parodontaal aanhechtingsverlies. Uit onderzoek is bevestigd dat het plaatsen van subgingivale restauratieranden aanleiding geeft tot ongunstige microbiologische verschuivingen. Ook peri-implantaire weefsels kunnen na restauratieve behandeling ontstekingsreacties laten zien.Leerdoelen: 


 • kennis hebben van de restauratieve stappen om de schadelijke invloed op het parodontium en de peri-implantaire mucosa te minimaliseren.
 • inzicht krijgen hoe schadelijke invloeden op het parodontium en de peri-implantaire mucosa ontstaan en hoe deze te voorkomen en te elimineren zijn.
 • kennis hebben van correcte restauraties om vorm- en positieveranderingen van het parodontium en de peri-implantaire mucosa te voorkomen.45 minuten

Dr. Reinder Kuitert
Paro en ortho een risicoloos duo? 
Over het potentiële paro-risico van orthodontische tandverplaatsing buiten de oorspronkelijke grenzen van het basale en alveolaire bot bestaat al heel lang controverse. Met de toepassing van CBCT opnamen is er op dit gebied de laatste 20 jaar veel onderzoek gedaan, waardoor het inzicht hierover ingrijpend veranderd is. Anderzijds zijn er nog weinig lange termijn studies gedaan, die inzicht geven in de risico’s van orthodontie bij behandelde paropatiënten in vergelijking met behandelde paropatiënten zonder orthodontie. Tijdens deze presentatie zullen de uitkomsten van een recent uitgevoerde studie in Nederland over dit onderwerp besproken worden en dieper ingegaan worden op de waarde van CBCT voor de controverse ortho-paro. 

Leerdoelen:


 • kennis van de lange termijn effecten en de indicatiestelling van orthodontie bij paropatiënten.
 • kennis van de risico’s op schade aan het parodontium bij orthodontische behandelingen.
 • inzicht in de diagnostiek, evaluatie en indicatiestelling bij orthodontische behandelingen.60 minuten

Pauze45 minuten

Prof. dr. Mike Curtis
Periodontitis and bacterial colonization
The last decade has witnessed unparalleled advances in our understanding of the complexity of the oral microbiome and the changes occurring in subgingival biofilm in the transition from health to disease. The traditional view that disease is characterized by the outgrowth of a limited number of pathogenic organisms, has given way to an alternative paradigm. In this new view, the microbiological changes associated with disease represent whole-scale alterations to the overall microbial population structure and to the functional properties of the entire community. Thus, in disease the normally balanced, commensal microbiome of the subgingival biofilm undergoes dysbiosis to a pathogenic state.
Leerdoelen


 • inzicht in het complexe ecosysteem van de mondflora oftewel het orale microbioom
 • kennis van de veranderde inzichten in de rol van specifieke bacteriën in parodontitis
 • kennis van de microbiologische veranderingen die optreden in een ontstoken parodontium45 minuten

Sjoerd Smeekens
Parodontitis of parodontose? 
Door ongunstige occlusale krachten kan het parodontaal ligament of de peri-implantaire weefsels te veel druk ervaren en kan er versneld aanhechtingsverlies ontstaan bij een aanwezige ontsteking. Daarnaast kan trauma door occlusie ook parodontale of peri-implantaire schade veroorzaken zonder dat er een ontsteking aanwezig is. Binnen de tandheelkundige wereld worden heftige discussies gevoerd over de juistheid van deze co-destructieve gedachte. Wetenschappelijk lijkt er onvoldoende bewijs te bestaan. Dat maakt de klinische aanpak er niet makkelijker op, want wanneer zijn occlusale krachten schadelijk? En hoe hebben we invloed op deze krachten en hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat er weer problemen ontstaan?Leerdoelen:


 • inzien welke stappen ondernomen kunnen worden om de etiologie van ongunstige occlusale krachten te achterhalen
 • symptomen herkennen van ongezonde occlusie en articulatie: vooral de parodontale en peri-implantaire symptomen
 • weten hoe het aanvankelijk ongunstige krachtenspel in de mond duurzaam te verbeteren is ten behoeve van gezonde parodontale en peri-implantaire weefsels.30 minuten

Pauze45 minuten

Dr. Simone Gouw
Als je op je tandvlees loopt
Chronische stress heeft, zoals wij allen weten, een negatieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid. Voor de gezondheid van het parodontium is dit niet anders. Echter aan welke gevolgen moeten wij denken? En hoe kunnen wij als tandarts of mondhygiënist de patiënt adequaat begeleiden in stressmanagement, zodat het risico op parodontale achteruitgang kleiner wordt of juist het herstel wordt bevorderd? In relatie tot infecties wordt de invloed gezocht in de immuunrespons, maar stress oftewel belasting heeft ook invloed op de spierspanning. In deze lezing wordt de invloed van chronische stress op de mondgezondheid en die voor het parodontium in het bijzonder uiteengezet.Leerdoelen:


 • inzicht verkrijgen in de (fysieke en mentale) gevolgen van chronische stress en specifiek binnen de mond en de mondzorg
 • praktische tips en tools om een patiënt waarbij chronische stress een herstelbelemmerende factor is te begeleiden
 • inzicht krijgen in hoe risicofactoren het succes van de therapie beïnvloeden15 minuten

Discussie

Sprekers

 Dr. Schelte Fokkema, moderator
Schelte is parodontoloog en voordat hij tandarts werd was hij mondhygiënist. Schelte is in 2002 gepromoveerd op het gebied van de immunopathogenese van parodontitis en hij voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch. Daarnaast is Schelte altijd docent geweest en heeft hij jarenlang gewerkt bij de opleidingen Mondzorgkunde waarvoor hij een differentiatie minor parodontologie ontwikkelde. Vanaf 2003 coacht Schelte ook mondzorgprofessionals op het gebied van de klinische parodontologie en waarvoor hij een scholingsreeks van 7 cursusdagen ontwikkeld heeft die vallen onder NVM-educatie mondhygiënisten. Verder is Schelte verantwoordelijk voor de in 2014 geaccrediteerde post-HBO opleiding ‘Leergang Parodontologie’ welke eveneens onderdeel is van NVM-educatie en waarvoor hij hoofddocent is. Tot slot is Schelte auteur van wetenschappelijke publicaties in de (inter)nationale literatuur maar ook van beleidsnota’s en heeft hij regelmatig zitting (gehad) in commissies, adviescolleges en besturen.

  Dr. Joerd van der Meer
Joerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe. Sinds 1995 is hij parttime medewerker van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde te Assen. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende 2 dagen in de week. Sinds januari 2002 is hij parttime werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie en digitale workflows. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary Research Associate” bij het “University College of London Eastman Dental Institute”.


  Prof. dr. Fridus van der Weijden
Fridus van der Weijden studeerde in 1984 als tandarts af in Utrecht, alwaar hij ook opleiding parodontologie heeft gevolgd. In 1993 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 werd hij door de NVOI erkend als tandarts-implantoloog. Hij is de oprichter van Paro Praktijk Utrecht en van Implantologie Utrecht, alwaar hij nog steeds parttime werkzaam is.
Van der Weijden heeft veel onderzoek verricht op het gebied van mondverzorging en parodontale therapie. Hij geeft geregeld PAOT-cursussen en is auteur van het boek 'De stille kracht van ultrasoon' en mederedacteur van het boek 'Preventieve tandheelkunde'. Ook is hij auteur van meer dan 100 Nederlandstalige en 250 internationale publicaties.
Begin 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar preventie en therapie van parodontale infecties aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel werd in 2017 omgezet in een gewoon hoogleraarschap.  Dr. Reinder Kuitert
Reinder Kuitert is in 1972 afgestudeerd als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam en heeft 2 jaar als algemeen practicus gewerkt, waarna hij de specialisatie orthodontie heeft gedaan. Van 1978-2020 is hij fulltime medewerker geweest van de Afdeling Orthodontie van de VU en later ACTA, als universitair docent, hoofddocent en (plaatsvervangend) opleider.  In 1985 is hij gepromoveerd op het onderwerp ‘Histologie van tandverplaatsing’.
Sinds 2020 is hij werkzaam als orthodontist in Praktijk Northo in Amsterdam Noord.

 

  Sjoerd Smeekens
Sjoerd Smeekens is afgestudeerd in 1997 in Nederland. Hij volgde een 10-jarige opleiding in Zwitserland en Duitsland. Hij is specialist in reconstructieve tandheelkunde, prostodontie, orthodontie en implantologie. Hij is eigenaar van een privépraktijk in Nederland en een opleidingscentrum.

Mike Curtis
Mike Curtis studeerde in 1974 af als biochemicus aan de Universiteit van Bristol en promoveerde in 1980 aan de Universiteit van Londen op het anaerobe metabolisme van micro-organismen. Mike is hoogleraar microbiologie en voorzitter van de tandheelkundige faculteit, Oral & Craniofacial Sciences op het King's College in Londen. Mike heeft tijdens zijn gehele carrière onderzoek verricht op het gebied van de microbiologie in relatie tot de pathologie van parodontitis en is een vooraanstaand opinieleider. Zo heeft hij een belangrijke wetenschappelijke bijdrage geleverd aan het zogenaamde 'keystone pathogen' concept, met daarin een sleutelrol voor P. gingivalis. Gedurende zijn loopbaan ontving hij diverse onderscheidingen voor zijn wetenschappelijke werk, waaronder één van de Europese Federatie van parodontologie in 2017 als gerespecteerd wetenschapper. Mike spreekt regelmatig op congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten over de hele wereld.

  Dr. Simone Gouw

Simone is in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut, waarna zij zich verder specialiseerde in de orofaciale en psychosomatische fysiotherapie. Na het afronden van beide opleidingen in 2012 kreeg zij de mogelijkheid om als fysiotherapeut de opleiding Gnathologie op de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc te starten. Vanuit het wetenschappelijke deel van deze opleiding startte zij met haar promotieonderzoek naar bruxisme.  In 2015 studeerde zij af als fysiotherapeut-gnatholoog en op 8 mei 2019 volgde haar promotie. Zij werkt momenteel als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut op de het Academie Instituut en als wetenschappelijk docent binnen de opleiding Gnathologie. In haar onderzoek werkte zij onder andere met polysomnografisch onderzoek in samenwerking met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Zij is tevens betrokken bij het masteronderwijs op verschillende hogescholen in Nederland en Belgie. Zij is een van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut. 


Algemene informatie


Plaats
Online, op aanvraag   

Kosten
€ 375,00 voor tandartsen
€ 275,00 voor mondhygiënisten
 
Accreditatie
KRM, 5,5 punten onder ID nummer 445694

KRT-punten
7 KRT-punten onder ID nummer 445694
Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online. 

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 553.
Telefoon: 053 – 489 24 09.

Aanmelden
Via de aanmeldknop. U ontvangt per mail een bevestiging en factuur.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl